Devil’s Flower Mantis

  • Scientific name:Idolomantis diabolica
  • Size:according to their instar
  • Breeding season:all year around
  • CITES:non