Burmese Mountain tortoise

  • Scientific name:Manouria emys
  • Size:baby
  • Breeding season:all year around
  • CITES:yes